Tilaa huikeita ideoita ja uutisia Vararengasravintoloilta liittymällä   sisäpiiriin!

TIETOSUOJASELOSTEEMME

Vararengasravintolat Oy / FortyFour FF Oy

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja suojaamme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa Sinua koskevien henkilötietojen käyttöön.

Muokattu viimeksi: 2.2.2023
Voimassa alkaen: 1.9.2011

Tiivistelmä

Vrr.fi rekisterinpitäjänä toimii suomalainen ravintola-alan yhtiö Vararengasravintolat Oy (Y-tunnus: 2393622-3). Rekisteriin kerätyt tiedot koostuvat asiakkaan itsensä ilmoittamista yhteystiedoista sekä automaattisesti kerättävistä käyttötiedoista. Tietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen. Tietoja käytetään palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä mainontaan ja markkinointiin. Tietoja ei luovuteta Vararengasravintolat Oy:n ulkopuolisille lukuun ottamatta palveluntarjoajia ja tietojen käsittelyä suoritetaan vain Suomessa.

Tietosuoja koskien työnhakua

 

Työnhakijaprofiilin ja työnhakutietojen osalta FortyFour FF Oy on rekisterinpitäjä.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

laura.lybeck@vrr.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Laura Lybeck, talous- ja henkiöstöjohtaja

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työnhakuprosessin hoitaminen valittaessa henkilöitä Vararengasravintoloiden  avoimeksi tuleviin tehtäviin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Sopimuksen täytäntöönpaneminen tai sitä edeltävät toimenpiteet. Suostumus, soveltuvin osin.

Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Käsiteltävät henkilötiedot

Hakuilmoituksessa: rekrytoivan esihenkilön nimi- ja yhteystiedot siinä tapauksessa, että ne on erikseen ilmoitukseen kirjoitettu. Ei ole oletuksena.

Työhakemuksessa: Pakolliset nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Vapaaehtoiset: Syntymäaika, osoite, tehtäväkohtaiset kysymykset, linkki profiiliin (esim. LinkedIn), tutkintotiedot, muut osaamiset, työhistoria ja esimieskokemus.

Työnhakija voi liittää myös omia CV-tietoja tai muita liitteitä.

Avoin rekrytointi: Jos yritys on mahdollistanut avoimen rekrytoinnin, niin henkilö voi täyttää avoimen hakemuksen. Hakijoille voidaan haun päätteeksi lähettää linkki hakijakyselyyn, johon vastaaminen on vapaaehtoista.

Suorahaku: työnantajayritys voi hakea työntekijöitä myös suorahaulla. Tällöin haussa käytetään yhteistyökumppania ja käsitellään soveltuvin osin edellä mainittuja tietoja henkilön omalla suostumuksella.

Rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät henkilötietoryhmät

Työnhakijat eli henkilöt, jotka ovat hakemassa tai hakeneet työpaikkaa rekisterinpitäjän palveluksesta, tai täyttäneet työnhakuprofiilin hakeakseen myöhemmin työpaikkaa jostakin Vararengasravintolat Oy:n ravintolassa.

Yhteystiedot, taustatiedot, osaamistiedot, työhistoria

Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä
Rekisterin tiedot on pääsääntöisesti saatu työnhakijalta itseltään. Mikäli tietoja hankitaan muualta kuin työnhakijalta itseltään, tähän pyydetään työnhakijalta suostumus erikseen (esimerkiksi soveltuvuusarviointi  yhteistyökumppanilta) tai tästä ilmoitetaan erikseen (esim. luottotietojen tarkastus).

Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja ei luovuteta. 

Käytämme Google Analytics -evästettä kävijäseurantaan ja rekrytointimarkkinoinnin tehokkuuden mittaamiseen.

Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatoimet
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit
Työnhakutietoja säilytetään 2,5 vuotta siitä, kun kyseinen rekrytointi on suljettu, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

Säilytysajat perustuvat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaisiin kanneaikoihin sekä rikoslain työsyrjintärikoksen vanhenemisaikaan.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tutustua omiin henkilötietoihinsa tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan mahdolliset virheelliset tiedot tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuiksi tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa ilmoitettujen edellytysten täyttyessä.

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamiseen, jos tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen siltä osin kuin tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään, niiden käsittely tehdään automaattisesti ja niiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen oikeus vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, jos tiedot on kerätty yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai oikeutetun edun perusteella, ja jos muut artiklaan sisältyvät kriteerit täyttyvät.

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Suostumuksen peruuttaminen
Niiltä osin, kuin tietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen artiklan 7 mukaan oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen päättää rekisterinpitäjän oikeuden käsitellä henkilötietoja sellaisiin käyttötarkoituksiin, joilla ei ole suostumuksen lisäksi muuta käsittelyn perustetta. Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle
Mikäli työnhakija ei anna rekisterinpitäjän tarvitsemia henkilötietojaan, on mahdollista, että häntä ei voida valita haettuun tehtävään.

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Tietojen käsittelyssä noudatetaan yksilön tietojen käsittelyä, suojausta ja luovutusta koskevaa lainsäädäntöä sekä Vararengasravintolat Oy:n tietoturvaohjeita.

Lokitiedostojen avulla järjestelmästä on mahdollisuus selvittää mm. väärinkäytökset sekä rekisteriin tehdyt muutokset.

Rekisterin käyttöoikeudet on tarkkaan määritelty ja rajattu vain niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin rekrytointien hoitaminen kuuluu.

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu.

Vararengasravintolta Oy:ssä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja kulkuvalvotussa säilytystilassa, johon pääsy on rajoitettu. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.